Minister Infrastruktury i Budownictwa, decyzją nr 2/KJOT/WB/17, wyznaczył Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, jako krajową jednostkę oceny technicznej (KJOT), upoważnioną na wniosek producentów do wydawania, zmieniania, przedłużania i uchylania krajowych ocen technicznych wyrobów budowlanych w zakresie: Decyzja KJOT-1 Strona 1

  • kominy prefabrykowane (elementy o wysokości kondygnacji), przewody kominowe (elementy lub bloki), kominy wielopowłokowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednopowłokowe, zestawy elementów kominów wolnostojących i kominów dostawialnych;
  • urządzenia do ogrzewania pomieszczeń na paliwa stałe i ciekłe;
  • wyroby do transportu/dystrybucji/magazynowania gazu i paliwa płynnego przeznaczonego do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku: zestawy rurowe, rury, kształtki, zbiorniki, systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, kanały i przewody zabezpieczające, podparcia rur/przewodów, armatura regulacyjna i odcinająca, wyposażenie pomocnicze zabezpieczające.