CBOS: prawie 80% Polaków za wydobyciem gazu z łupków w Polsce

78% Polaków opowiada się za wydobywaniem gazu ziemnego z łupków w naszym kraju, a 7% jest przeciwko – wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Zdania w tej sprawie nie ma 15% Polaków. Według badania za wydobyciem gazu z łupków w pobliżu miejsca zamieszkania opowiedziało się 59% Polaków, a przeciw takiemu pomysłowi jest 27% badanych. 14% respondentów nie potrafi zająć stanowiska w tej sprawie. Autorzy badania podkreślają, że zwolennikami takich inwestycji są częściej mężczyźni niż kobiety, osoby lepiej wykształcone oraz mieszkańcy miejskich ośrodków. W opinii 82% badanych wydobycie gazu ziemnego z łupków zwiększyłoby bezpieczeństwo energetyczne Polski, poprzez częściowe uniezależnienie naszego kraju od dostaw surowców z zagranicy. Przeciwnego zdania jest 5% Polaków, a zdania w tej sprawie nie ma 13%. Z badania wynika, że 51% Polaków uważa wydobycie gazu z łupków za bezpieczne dla środowiska naturalnego. Przeciwnego zdania jest 17% badanych. 32% ankietowanych nie potrafi ocenić zagrożeń wynikających z eksploatacji złóż niekonwencjonalnych tego surowca. 44% Polaków nie obawia się niekorzystnego wpływu eksploatacji tego surowca na zdrowie ludzi. Niebezpieczeństwo zauważa jednak 19% respondentów. Stanowiska w tej sprawie nie ma 37% badanych. Badanie CBOS zostało zrealizowane w dniach 9–15 maja 2013 r. na reprezentatywnej próbie 1101 dorosłych mieszkańców Polski.

PAP, 6 czerwca 2013 r.

 

Oettinger: Rosja chce monopolu w energetyce, a UE konkurencyjności

Rosja chce monopolu w energetyce, a Unia Europejska konkurencyjności. UE chce też odejść od powiązania cen gazu z cenami ropy, bo przez to błękitne paliwo jest droższe. Rosja jest jednak temu przeciwna – uważa unijny komisarz ds. energii Güenther Oettinger. Kwestią sporną wciąż pozostaje unijny trzeci pakiet energetyczny, który liberalizuje rynek energii w Europie. „Kultura ekonomiczna w Rosji jest inna. Rosjanie chcą znaleźć gaz, wydobyć go, przetransportować i wybudować elektrownie na gaz. Chcą monopolu, a my chcemy konkurencji. Chcemy gazociągów otwartych dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy je wybudowali. Interesy Rosji są w tej kwestii inne” – powiedział Oettinger. Jak dodał, Rosja w przeciwieństwie do UE chce też, by ceny gazu ziemnego były cały czas powiązane z cenami ropy, a surowiec był sprzedawany w ramach długoterminowych kontraktów. To powoduje, że ceny błękitnego paliwa w tych kontraktach są dużo wyższe niż na spotowym rynku energii (giełdach energii). „Ropa stanie się w przyszłości droższa, a gaz tańszy. Dlatego nie chcemy, żeby ceny gazu były powiązane z cenami ropy naftowej” – wyjaśnił komisarz. Jego zdaniem nie można akceptować sytuacji, w której w niektórych państwach UE surowiec ten jest droższy, niż w innych. „To jest ważne dla Polski i państw bałtyckich” – powiedział. Wspomniał też o gazie ziemnym zakumulowanym w łupkach. „Gaz ziemny w złożach niekonwencjonalnych, w taki sposób, jak jest wydobywany obecnie, jest prawie pozbawiony tego ryzyka” – podkreślił. Jego zdaniem Unia Europejska powinna podjąć wyzwanie związane z eksploatacją gazu ziemnego z łupków. „Europejskie weto w tej sprawie byłoby złym podejściem” – dodał. Były szef PE Jerzy Buzek wskazał na znaczenie budowy w UE jednolitego rynku energii. „Ceny energii w Europie są wysokie i wzrastają, podczas gdy w USA i Chinach spadają. Europa traci swoją konkurencyjność i to przekłada się na rachunki konsumentów oraz przedsiębiorstw. Może temu przeciwdziałać jednolity rynek energii. Jest to warunek konkurencyjności UE, a tym samym wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu dobrobytu obywateli UE” – powiedział. Jak dodał, ten wspólny rynek energii powinien powstać jak najszybciej „zanim będzie za późno”.

PAP, 6 czerwca 2013 r.

 

OPPPW negatywnie o nowych przepisach

Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW) krytykuje projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego zaproponowany przez resort środowiska, bo w jej ocenie nie uwzględniono w nim postulatów branży. Jak ocenia organizacja, projekt nie uwzględnia m.in. jej kluczowych uwag odnośnie funkcjonowania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE). Chodzi o brak zapisu o możliwości prowadzenia działalności bez udziału NOKE w sytuacji kiedy nie ma on wystarczających środków na udział w kosztach konsorcjum oraz jednoznaczne określenie czy udział NOKE w konsorcjum będzie wiązał się z koniecznością stosowania zapisów ustawy o zamówieniach publicznych. Według OPPPW w nowym projekcie nie uwzględniono również postulatów branży odnośnie wydłużenia okresu obowiązywania koncesji rozpoznawczo-wydobywczych z 30 do 50 lat oraz obowiązywania prawa pierwszeństwa w zakresie ustanowienia tzw. użytkowania górniczego i wyłącznego prawa do korzystania z informacji geologicznej z 2 do 5 lat. OPPPW ma również zastrzeżenia odnośnie wymogu przedkładania do zatwierdzenia organowi koncesyjnemu wszelkich zmian projektu robót geologicznych oraz restrykcyjnego podchodzenia do harmonogramu określonego w koncesji w układzie kwartalnym. Wątpliwości Organizacji budzi również konieczność ujawniania składu płynu szczelinującego. W ocenie OPPPW w nowym projekcie pojawiły się zapisy bardziej szczegółowe, albo wręcz zaostrzone w porównaniu do pierwotnie proponowanych. Dają one m.in. NOKE uprawnienia do składania sprzeciwu wobec decyzji operatora koncesji i podejmowanych przez konsorcjum uchwał, a także zwiększają NOKE możliwość delegowania pracowników do czynności związanych z wykonywaniem przez operatora obowiązków wynikających z umowy lub koncesji.

Rzeczpospolita, 7 czerwca 2013 r.

 

GdF Suez może dołączyć do poszukiwania gazu ziemnego zakumulowanego w łupkach w Polsce

GdF Suez jest zainteresowany zaangażowaniem się w poszukiwanie gazu ziemnego zakumulowanego w łupkach w Polsce. Według Gerarda Mestrallet, prezesa GdF Suez, Polska jest jednym z pięciu krajów, których potencjał, jeśli chodzi o wydobycie gazu niekonwencjonalnego, jest dla francusko-belgijskiej grupy interesujący. Pozostałe to Wielka Brytania, Niemcy, Algieria i Chiny. Na razie firma tylko prowadzi rozmowy i bada koncesje. GdF nie jest zainteresowany samodzielnymi poszukiwaniami gazu, a raczej wejściem w spółkę z partnerem. Gerard Mestrallet powiedział, że GdF Suez wciąż nie ma pełnej jasności co do przyczyn, dla których z Polski wycofały się ExxonMobil, Talisman Energy i Marathon Oil. Ich poznanie powoli na podjęcie przez grupę decyzji o zaangażowaniu się w poszukiwanie gazu w naszym kraju. Mimo iż oficjalnie amerykańskie koncerny nie uzyskały w Polsce satysfakcjonujących wyników odwiertów, to nieoficjalnie wycofanie się Exxona było częścią jego sojuszu z Rosnieftem, a Talisman jest w trudnej sytuacji finansowej.

Puls Biznesu, 7 czerwca 2013 r.

 

Już nie Rosja, a Iran posiada największe na świecie złoża gazu

Po raz pierwszy od dziesięcioleci BP obniżyło szacunki dotyczące światowych rezerw gazu ziemnego, wskazując jednocześnie nowego lidera w tym zakresie, którym w miejsce Rosji został Iran. Według opublikowanego przez BP „Statistical Review of World Energy”, na koniec 2012 roku potwierdzone światowe rezerwy gazu wynoszą 187,3 bln m sześc., co wystarczy na około 56 lat globalnej produkcji tego paliwa na obecnym poziomie. W ubiegłym roku BP szacowało te zasoby na 208,4 bln m sześc., czyli o 21 bln m sześc. więcej, co odpowiada 7-letniemu światowemu zużyciu gazu. „Statistical Review of World Energy” publikowany jest przez BP co rok od 1951 roku i traktowany jest za podstawowe źródło informacji w branży paliwo-energetycznej. Zasoby Rosji, uważanej dotąd za posiadacza największych na świecie rezerw gazu, zostały w porównaniu z ubiegłorocznym raportem zredukowane z 44,6 do 32,9 bln m sześc. BP obniżył także o 0,3 bln m sześc. szacunki zasobów gazu w USA, które na koniec ubiegłego roku wyniosły 8,5 bln m sześc. Na szczycie zestawienia państw o największych zasobach gazu znalazł się Iran, którego zasoby BP oszacowało na 33,6 bln m sześc. Nie przekłada się to jednak na wydobycie błękitnego paliwa, gdyż ze względu na amerykańskie i europejskie sankcje handlowe państwo to nie jest w stanie w pełni wykorzystać potencjału swoich zasobów. W tej sytuacji największym światowym producentem gazu wciąż pozostanie Rosja. BP znacznie zredukowało szacunki dotyczące rezerw gazu posiadanego przez Turkmenistan. Z 24,3 bln m sześc. zostały one zmniejszone do 17,5 bln m sześc. Podobnie zmniejszone zostały szacunki dotyczące zasobów Kazachstanu, Uzbekistanu i Azerbejdżanu.

Reuters, 13 czerwca 2013 r.

 

Nie będzie demonstracyjnej instalacji CCS w Bełchatowie

Zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna poinformował o podjęciu decyzji o zamknięciu projektu budowy demonstracyjnej instalacji CCS. Zarząd tłumaczy swoją decyzję brakiem zamknięcia struktury finansowej projektu oraz znacznymi ograniczeniami w zakresie rozstrzygnięć formalno-prawnych dla tego typu inwestycji, m.in. brakiem implementacji Dyrektywy CCS do polskiego porządku prawnego oraz brakiem rozwiązań dla realizacji przesyłu dwutlenku węgla. Jak podkreśla PGE GiEK koszt całego przedsięwzięcia szacowano na 600 mln euro, a brak zabezpieczenia finansowania w pełnym wymiarze powodował jego nierentowność. Prace zmierzające do budowy instalacji demonstracyjnej CCS prowadzone były od 2009 r. Instalacja miała funkcjonować przy bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów, a proces wychwytywania CO2 miał być realizowany metodą post combustion („po procesie spalania”), opartą na technologii aminowej. W związku z tym, że blok 858 MW nie był pierwotnie projektowany pod kątem zabudowy instalacji CCS, przeprowadzone zostały prace dostosowawcze, w wyniku których blok uzyskał status „Capture Ready”. Dwutlenek węgla pochodzący z instalacji wychwytywania miał być sprężony do warunków nadkrytycznych w celu przygotowania do transportu rurociągiem przesyłowym. W wyniku przygotowanego w 2009 r. studium wykonalności wstępnie wytyczono trasy przebiegu rurociągów do transportu dwutlenku węgla do trzech rozważanych struktur geologicznych. Po przeprowadzeniu w latach 2009–2011 prac, badań i analiz geologicznych oraz w oparciu o rekomendację ekspertów, na początku 2012 roku wybrano strukturę Wojszyce, zlokalizowaną w północnej części województwa łódzkiego, jako najkorzystniejszą pod względem geologicznym dla kontynuacji prac geologicznych, w celu wykonania jej szczegółowej charakterystyki oraz potwierdzenia możliwości i bezpieczeństwa składowania w jej obszarze przemysłowych ilości dwutlenku węgla. Projekt CCS w Bełchatowie został zakwalifikowany, wraz z pięcioma innymi projektami europejskimi CCS, do otrzymania dotacji w kwocie 180 milionów euro pochodzących ze środków wspólnotowych w ramach Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz Naprawy Gospodarczej (ang: EEPR – European Energy Programme for Recovery).

CIRE.PL, 14 czerwca 2013 r.

 

Cypr przygotowuje się do budowy terminalu LNG

Rząd Cypru zatwierdził wstępną umowę z Noble Energy, Delek Drilling i Avner Oil Exploration dotyczącą budowy terminalu LNG w celu sprzedaży gazu ze złóż we wschodniej części Morza Śródziemnego. Wydobywany gaz Cypr chce przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb oraz na eksport do Izraela i potencjalnie do Libanu. Rozpoczęcie eksportu LNG planowane jest na 2020 r. Koszty budowy terminalu szacowane są na 10 mld USD. Cypryjskie zasoby gazu na złożu Afrodyta szacowane są na 200 mld m sześc. Kolejny bilion metrów sześciennych gazu może znajdować się w sześciu innych obszarach poszukiwawczych.

Reuters, 20 czerwca 2013 r.

 

Ogłoszono konkurs dla naukowców dotyczący branży LPG

Spółka Orlen Gaz wspólnie z Politechniką Warszawską ogłosiła po raz drugi ogólnopolski konkurs branży LPG „Napęd Nowej Ery”. Tegoroczna edycja skierowana jest do naukowców zajmujących się nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie zastosowań gazu płynnego. Celem projektu jest m.in. zachęcenie do poszukiwania nowych rozwiązań dla LPG i promocja zdolnych polskich naukowców. W tym roku o tytuł „Odkrycia Napędu Nowej Ery” rywalizować będą studenci, dyplomanci, doktoranci, członkowie organizacji studenckich oraz kół naukowych, a także pracownicy uczelni i instytutów oraz zespoły projektowe i wynalazcy-naukowcy, których przedmiotem badań jest gaz płynny. Konkurs wyłoni zwycięzców w trzech podkategoriach: praca magisterska, praca doktorska i projekt naukowo-badawczy lub wynalazek. „Wspierając zdolnych naukowców w obszarze, który jest nam najbliższy, chcielibyśmy przyczynić się do podnoszenia standardów branży gazu płynnego i rozwiązywania problemów technologicznych rynku LPG” – podkreślił prezes spółki Marcin Zawisza. Zgłoszenia do konkursu „Napęd Nowej Ery” przyjmowane będą do 11 października br. poprzez stronę internetową napednowejery.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny. Orlen Gaz podał, że najlepsze prace naukowo-badawcze przyczyniające się do poszerzania wiedzy eksperckiej na temat gazu płynnego zostaną nagrodzone grantami oraz nagrodami rzeczowymi o łącznej wartości 25 tys. zł. Regulamin konkursu umożliwia wykorzystanie grantów np. na przeprowadzenie badań laboratoryjnych, udział w konferencji naukowej czy wykonanie prototypu. Organizatorzy przewidzieli również wyróżnienia specjalne w postaci praktyk i staży. Partnerem strategicznym projektu została Politechnika Warszawska, a akcję wspierają także: Polska Organizacja Gazu Płynnego, Instytut Nafty i Gazu, The World LP Gas Association oraz LPG Exceptional Energy. „Napęd Nowej Ery” to inicjatywa non-profit firmowana przez ekspertów i dziennikarzy branży LPG. W 2012 roku w pierwszej edycji konkursu udział wzięło blisko 90 firm.

PAP, 19 czerwca 2013 r.

 

Rosnieft w ciągu 25 lat dostarczy Chinom 365 mln ton ropy za 275 mld USD

Rosyjski koncern Rosnieft podpisał z chińską firmą CNPC kontrakt na dostawę do Chin 365 mln ton ropy naftowej w ciągu 25 lat. Wartość umowy to 275 mld USD. Dzięki zaliczce od CNPC na poczet tego kontraktu rosyjski koncern będzie mógł spłacić długi zaciągnięte na przejęcie brytyjsko-rosyjskiego konsorcjum TNK-BP. W marcu Rosnieft kupił 100% tej spółki za 61 mld USD. Ropa do Chin będzie tłoczona rurociągiem Syberia Wschodnia-Ocean Spokojny (WSTO), którym rosyjski surowiec płynie do krajów Azji, regionu Pacyfiku i USA. Jego odgałęzienie doprowadzono do Daqing w Chinach. Przez tę rurę już obecnie na tamtejszy rynek trafia 15 mln ton ropy rocznie. WSTO liczy 4200 km. Prowadzi z miejscowości Tajszet w środkowej Syberii (okolice Irkucka) do Skoworodina w obwodzie amurskim, przy granicy z Chinami, a stamtąd do terminalu naftowego w porcie Koźmino nad Morzem Japońskim (część Oceanu Spokojnego). Przepustowość magistrali Tajszet–Skoworodino wynosi 50 mln ton surowca rocznie. Docelowo moce przesyłowe WSTO mają wzrosnąć do 80 mln ton rocznie, z czego 30 mln ton popłynie do Chin. Kreml dąży do zdywersyfikowania eksportu ropy przez zwiększenie obecności Federacji Rosyjskiej na rynkach azjatyckich. Dotychczas ropa z Rosji trafiała głównie na rynki europejskie. Teraz strategicznym kierunkiem sprzedaży tego surowca staje się Azja.

PAP, 21 czerwca 2013 r.

 

Tusk: nowe rozporządzenie przyspieszy inwestycje w gaz z łupków

Rząd przyjął rozporządzenie, które ułatwi poszukiwanie i inwestowanie w gaz z łupków – poinformował premier Donald Tusk. Dodał, że zwiększono m.in. dopuszczalną głębokość otworów wiertniczych wykonywanych dla rozpoznania lub poszukiwania złóż kopalin – z 1000 do 5000 m. Rada Ministrów przyjęła na wniosek ministra środowiska Marcina Korolca nowelizację rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Podwyższenie progu głębokości otworów wiertniczych wykonywanych w celu rozpoznawania lub poszukiwania złóż kopalin było jednym z kluczowych postulatów tych, którzy podjęli się inwestowania w poszukiwania gazu z łupków – chodzi o to, by inwestycje nie były blokowane przez przesadne regulacje dotyczące ochrony środowiska. Firmy które planują odwierty nie będą musiały uzyskiwać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeśli otwór wykonany zostanie poza obszarami wrażliwymi, takimi jak np. strefy ochrony ujęć wody, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz obszarami objętymi różnymi formami ochrony przyrody. Z listy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko skreślono m.in. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych. Dotychczasowe rozporządzenie zostało zmienione m.in. ze względu na konieczność wdrożenia do niego przepisów unijnych dyrektyw i doprecyzowania obowiązujących przepisów. Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

PAP, 25 czerwca 2013 r.

 

Będą pieniądze na badania nad gazem wydobywanym z pokładów łupków

Parlament Europejski oraz Rada UE przyjęli ustalenia w sprawie programu Horyzont 2020 – Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na najbliższe 7 lat. Część środków przeznaczona zostanie na badania naukowe dotyczące gazu ziemnego z łupków i innych paliw kopalnych. Na cel ten przeznaczone zostanie 17% środków przewidzianych w dziedzinie energii – poinformowała europosłanka Lena Kolarska-Bobińska. – To duża szansa dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Nawet po przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, Polska w najbliższych latach będzie potrzebowała węgla oraz gazu z łupków. W naszym interesie leży, by kontynuować badania, aby źródła te były jak najbezpieczniejsze i jak najbardziej efektywne – uważa Lena Kolarska-Bobińska. – Unijne fundusze wspomogą ośrodki naukowe w Polsce, które prowadzą badania m.in. nad czystym węglem i lepszymi sposobami wydobycia gazu z łupków. Teraz kluczowe jest, by ośrodki te ubiegały się o unijne fundusze, tak żeby europejskie pieniądze były wykorzystane w Polsce. Bardzo do tego zachęcam – dodaje. Program Horyzont 2020, w ramach którego 70,2 mld euro zostanie przeznaczone na badania, zastąpi Siódmy Program Ramowy. Horyzont 2020 zostanie ostatecznie zatwierdzony w czasie wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu.

CIRE.PL, 26 czerwca 2013 r.

 

Konsorcjum Shah Deniz wybrało projekt TAP, odrzuciło Nabucco-West

Austriacki koncern energetyczny OMV poinformował, że konsorcjum Shah Deniz II powiadomiło go o preferowanym przez siebie wariancie dostaw gazu do Europy i że projekt Nabucco-West nie został wybrany. Konsorcjum Shah Deniz wybrało projekt gazociągu Trans Adriatic Pipeline (TAP). Ten konkurencyjny wobec Nabucco-West wariant dostaw przewiduje przesył azerskiego gazu z Turcji przez Grecję, Albanię, Włochy do zachodniej Europy. Natomiast trasa Nabucco-West miała przebiegać z granicy bułgarsko-tureckiej do austriackiego węzła gazowego w Baumgarten. Szef OMV Gerhard Roiss „z ubolewaniem” przyjął do wiadomości wybór dokonany przez Shah Deniz, ale też powiedział, że „nie jest zaskoczony”. Podkreślił, że 50 milionów euro, które wydano już na planowanie Nabucco, nie zostanie zaprzepaszczone, ponieważ do projektu będzie można nawiązać „kiedy będziemy potrzebowali własnego gazociągu dla naszego gazu”. Nad Morzem Czarnym w Rumunii OMV natrafił na największe złoże gazu w swojej historii, pierwotnie szacowane na 42÷84 mld m sześc. Choć OMV o tym nie mówi, obecnie tę drugą wielkość (84 mld m sześc.) uważa się raczej za dolną granicę. Roiss podkreślił, że strategia OMV w dalszym ciągu zakłada poszukiwanie własnej ropy i gazu. Powiedział, że za rok – półtora roku wielkość tego złoża zostanie dokładnie określona i wtedy pojawi się kwestia budowy gazociągu. Dodał, że skoro azerski gaz będzie płynął na południe Włoch, dla OMV pojawia się możliwość sprzedawania gazu ze złóż czarnomorskich. Azerski gaz miał kluczowe znaczenie dla opłacalności Nabucco; UE wspierała ten projekt, więc wybór TAP jest dla niej „polityczną porażką”. Shah Deniz to największe pole gazu ziemnego w Azerbejdżanie. Leży na głębokości 600 metrów pod dnem Morza Kaspijskiego u wybrzeży Azerbejdżanu, 70 km od Baku. W lutym br. prognozowano, że dostawy gazu z tego złoża rozpoczną się w 2019 roku. Azerbejdżan planuje, że w ramach drugiej fazy zagospodarowania złoża Shah Deniz do Europy będzie eksportowane 10 mld m sześc. paliwa rocznie.

PAP, 26 czerwca 2013 r.

 

Jerzy Buzek Europosłem Roku w kategorii Energia

Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Róża Thun oraz Filip Kaczmarek zostali wyróżnieni nagrodą Europosła Roku. To dotychczas rekordowa ilość polskich deputowanych otrzymujących tę prestiżową nagrodę, przyznawaną przez brukselski miesięcznik „The Parliament Magazine”. Kryształowe statuetki w kształcie gwiazdy wręczane są co roku najbardziej pracowitym i wpływowym posłom do Parlamentu Europejskiego. Nagrody przyznawane są w 17 kategoriach. – Po niemal jednomyślnym przyjęciu mojego raportu w Komisji Przemysłu i Energii, nagrodę tę traktuję jako kolejny wyraz poparcia dla moich wieloletnich starań o bezpieczeństwo energetyczne Europy, zwłaszcza Polski. Wiąże się to z możliwością wykorzystania wszystkich rodzajów źródeł energii, a także wzmocnieniem pozycji negocjacyjnej Unii Europejskiej w relacjach z dostawcami z zewnątrz – powiedział były przewodniczący PE, Jerzy Buzek. Otrzymał on nagrodę za wkład w budowę energetycznej strategii i niezależności UE, w tym – zainicjowanie budowy Europejskiej Wspólnoty Energetycznej (wraz z J. Delorsem) oraz zaangażowanie na rzecz szybkiego wdrożenia wewnętrznego rynku energii UE.

CIRE.PL, 26 czerwca 2013 r.

 

Rolnicy z Żurawlowa chcą unieważnienia koncesji dotyczących gazu z łupków

Rolnicy protestujący w Żurawlowie (Lubelskie) skierowali do Ministerstwa Środowiska wniosek o unieważnienie wydanych przez resort koncesji na poszukiwanie gazu z łupków na terenach, gdzie znajdują się zbiorniki wód podziemnych. Wniosek o unieważnienie koncesji podpisali sołtysi wsi Żurawlów, Szczelatyn, Rogów i Siedlisko, których mieszkańcy od początku czerwca prowadzą protest przeciwko wydobywaniu gazu ziemnego z łupków. Blokują oni w Żurawlowie wjazd na teren, gdzie firma Chevron ma prowadzić prace poszukiwawcze. Chevron ma 4 koncesje na terenie Lubelszczyzny. „Wszystkie koncesje wydane na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych na udokumentowanych Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa i organ koncesyjny powinien w trybie natychmiastowym wszcząć z urzędu postępowanie o ich legalność, jednocześnie dokonując zawieszenia wszelkich prac koncesjonariuszy na tych terenach” – piszą wnioskodawcy. Takie tereny – zdaniem protestujących – są głównie na Lubelszczyźnie, gdzie obszary koncesji w całości pokrywają się z terenami zbiorników, ale dotyczy to również Pomorza, Warmii i Mazur oraz woj. lubuskiego. Wnioskodawcy przypominają, że Główne Zbiorniki Wód Podziemnych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne służą zaopatrzeniu ludności w wodę pitną, rolnictwu, produkcji żywności, przemysłowi farmaceutycznemu. „To są wody chronione prawnie, ich nie można używać do celów przemysłowych” – podkreślił jeden z protestujących. We wniosku do resortu środowiska chodzi o koncesje wydane różnym firmom, których obszar pokrywa się z terenami, gdzie znajdują się zbiorniki wód podziemnych, a takie koncesje otrzymały m.in. Chevron, Exxon Mobil oraz PGNiG. Wnioskodawcy podnoszą też, że żaden z koncesjonariuszy nie uzyskał pozwolenia na składowanie odpadów przemysłowych, powstających w procesie szczelinowania hydraulicznego. Protestujący mieszkańcy Żurawlowa i okolic wystosowali wcześniej listy otwarte do prezydenta RP oraz do ministra rolnictwa z apelem o wsparcie i interwencję. Firma Chevron podkreśla, że ma wszystkie niezbędne pozwolenia i zgody, aby rozpocząć prace w Żurawlowie. „O tym, że prowadzimy prace w sposób bezpieczny i odpowiedzialny świadczą również wyniki kontroli, przeprowadzonych przez uprawnione do tego urzędy” – głosi oświadczenie. Podczas protestu w Żurawlowie interweniowała policja, która zapowiedziała skierowanie do sądu wniosków o ukaranie ponad 30 osób obwinionych o różne wykroczenia – m.in. o to, że nie pozwolili ogrodzić działki, którą koncern Chevron dzierżawi i ma pozwolenie na jej ogrodzenie; nie opuścili też działki na żądanie przedstawicieli koncernu, samowolnie dysponowali urządzeniami i sprzętem należącymi do koncernu oraz firm przez niego wynajętych. Do prokuratury wpłynęło też zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej – podczas przepychanek miało dojść do pobicia geodety i operatora kamery, którzy wykonywali prace na zlecenie Chevronu.

PAP, 29 czerwca 2013 r.

 

Rosja. Kraje-eksporterzy gazu bronią swych interesów

W obronie swych interesów, w tym kontraktów długoterminowych i powiązania ceny gazu z ceną ropy, wystąpiły kraje-eksporterzy gazu. W przyjętej deklaracji kraje potwierdziły swą „determinację, by nadal utrzymać ceny gazu powiązane z ropą i produktami ropopochodnymi, w celu zapewnienia sprawiedliwych cen i stabilnego rozwoju zasobów gazu naturalnego”. Państwa eksportujące gaz podkreśliły też, że kontrakty długoterminowe odgrywają „zasadniczą rolę” w finansowaniu projektów gazowych na wielką skalę i w znalezieniu rozwiązań korzystnych zarówno dla popytu, jak i podaży. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że rola gazu na rynku światowym umacnia się, ale „jednocześnie rośnie presja na kraje-eksporterów”. Przekonywał, że rezygnacja z kontraktów długoterminowych jest nie tylko ciosem dla producentów gazu, ale w ostatecznym rozrachunku odbije się negatywnie na bezpieczeństwie energetycznym krajów-konsumentów”. W spotkaniu w Moskwie wzięli udział prezydenci: Iranu – Mahmud Ahmadineżad, Boliwii – Evo Morales i Wenezueli – Nicolas Maduro, a także premier Iraku Nuri al-Maliki. Powołana w 2008 roku organizacja zrzesza 13 krajów członkowskich i 4 kraje będące obserwatorami; łącznie reprezentują one ok. 60% światowych rezerw gazu.

PAP, 1 lipca 2013 r.

 

Rozpoczęcie eksploatacji złoża Kaszagan

Kazachstan rozpoczął eksploatację złoża Kaszagan – podały służby prasowe prezydenta Nursułtana Nazarbajewa. Wydobycie z tego złoża, leżącego w północnej części Morza Kaspijskiego, ma wynieść 450 tys. baryłek ropy dziennie i 8,8 mln m sześc. gazu. Złoże zagospodarowują: kazachski koncern państwowy KazMunajGaz, Eni, Total, ExxonMobil oraz Royal Dutch Shell, które posiadają po 16,81% udziałów w projekcie. Ponadto w skład konsorcjum wchodzi ConocoPhillips (8,4% udziałów) oraz Inpex (7,56% udziałów).

PAP, 1 lipca 2013 r.

 

OPPPW: proponowane zmiany zwiększą ryzyko inwestycyjne

Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW) uważa, że proponowane zmiany Prawa Geologicznego i Górniczego mogą zwiększyć ryzyko inwestycyjne. „Branża przyjmuje z zadowoleniem wprowadzone przez Radę Ministrów zmiany w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które upraszczają procedury administracyjne w odniesieniu do odwiertów o głębokości do 5000 m. Tym niemniej, proponowane zmiany Prawa Geologicznego i Górniczego w dalszym ciągu budzą w branży poważne wątpliwości” – napisała OPPPW w komunikacie prasowym. Zastrzeżenia branży budzą kwestie związane z prawem firm do koncesji wydobywczych. Członkowie OPPPW uważają, że nieprecyzyjne przepisy powodują uznaniowość Ministra Środowiska w zakresie przyznania koncesji. Ich wątpliwości budzi działalność Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych. Zwracają też uwagę, że okres poszukiwawczo-rozpoznawczy może zostać przedłużony tylko raz i tylko na 2 lata, a zagospodarowanie złóż jest długotrwałe. Mają też uwagi do harmonogramu prac. W ich ocenie, w przypadku ewentualnych opóźnień grożą im nieproporcjonalnie wysokie kary. „Wszyscy członkowie OPPPW pragną kontynuować realizację swoich inwestycji w Polsce, jednak – jak dowodzą decyzje firm ExxonMobil, Talisman i Marathon o zakończeniu działalności w naszym kraju – mogą oni zmienić zdanie. Inwestycje poszukiwawczo-wydobywcze w odniesieniu do złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych wymagają poniesienia ogromnych nakładów inwestycyjnych zanim jeszcze pojawi się szansa na ich rentowną eksploatację” – napisano w komunikacie. „Członkowie OPPPW wyrażają zaniepokojenie tym, że w przypadku wprowadzenia zmian do ustawy węglowodorowej w ich obecnie proponowanej formie ryzyko inwestycyjne ulegnie zwiększeniu do poziomu wykluczającego zasadność inwestycji, prowadząc tym samym do ograniczenia działalności poszukiwawczej i dalszego inwestowania.

PAP, 5 lipca 2013 r.

 

87 mln euro kredytu na budowę terminalu LNG na Litwie

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał 87 mln euro kredytu na budowę i eksploatację terminalu LNG w litewskim porcie w Kłajpedzie. Gazoport ma uniezależnić Litwę od dostaw gazu z jednego kierunku – Rosji. Będzie to pierwszy taki projekt na Litwie. Za realizację projektu odpowiada litewska spółka Klaipedos Nafta. Bedzie to terminal pływający – Litwa zamierza wydzierżawić statek, na którym będzie odbywała się regazyfikacja dostarczonego do kraju surowca w postaci płynnej. Elementem projektu jest budowa 18-kilometrowego gazociągu, który połączy terminal z litewską siecią przesyłową błękitnego paliwa. Projekt ma być gotowy do końca 2014 r. Wkrótce Litwa będzie negocjować nowe kontrakty gazowe z Gazpromem, a kartą przetargową w tych negocjacjach może być właśnie terminal LNG w Kłajpedzie. Pływający terminal gazu skroplonego powstaje w Korei Południowej. Według ministra Neverovica gaz sprowadzany dzięki terminalowi w Kłajpedzie pokryje 25% litewskiego zapotrzebowania na ten surowiec.

PAP, 9 lipca 2013 r.