Gazprom zapowiada zwiększenie tranzytu gazu przez Białoruś

Prezes Gazpromu Aleksiej Miller zapowiedział, że rosyjski potentat gazowy jest gotowy do zwiększenia tranzytu rosyjskiego gazu przez Białoruś o 30%. Według deklaracji Millera już w przyszłym roku mają rozpocząć się inwestycje związane z modernizacją i rozbudową białoruskiego gazowego systemu przesyłowego, a kontrolowany przez Gazprom Biełtransgaz wyda na ten cel około 2 mld USD. W 2012 r. tranzytem przez Białoruś ma popłynąć około 44,5 mld m sześc. gazu, a po zakończeniu planowanych inwestycji ta wielkość wzrośnie o około 15 mld m sześc. Według deklaracji Millera, Gazprom jest również zainteresowany inwestycjami w rozbudowę podziemnych magazynów gazu na Białorusi. Jak podkreślają komentatorzy, zapowiedzi inwestycji w rozwój mocy przesyłowych na Białorusi mogą stanowić element nacisku na Ukrainę, przez którą dotychczas Gazprom przesyłał większość gazu do Europy, a obecnie nie może dojść z jej władzami do porozumienia. Ukraina natomiast zapowiada drastyczne ograniczenie odbioru rosyjskiego gazu na przyszły rok.

Prime, CIRE.PL, 23 listopada 2012 r.

 

OPEC rozważy opodatkowanie importerów ropy

Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC) rozważy wprowadzenie dobrowolnego podatku od importu surowca, dochód z którego trafiłby na konto funduszu działającego na rzecz walki ze zmianami klimatu. Autorem propozycji jest prezydent Ekwadoru Rafael Correa. Nie jest to jednak nowa inicjatywa. Podobny projekt przedstawił już w 2001 roku były ekonomista Banku Światowego Herman Daly. Propozycja ma być dyskutowana przez kraje członkowskie OPEC podczas rozpoczynającego się w Dosze szczytu klimatycznego ONZ. Podatek miałby stanowić 3÷5% ceny każdej baryłki ropy wyeksportowanej z krajów OPEC. Zyski z jego wprowadzenia mogłyby więc sięgnąć 40÷60 mld USD rocznie i zostać przeznaczone na wsparcie przekształceń energetyki w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych w najbiedniejszych krajach. Zdaniem ekspertów, nawet jeśli kraje OPEC jednostronnie zdecydują o wprowadzeniu takiego podatku, to zapewne spotka się to z oporem największych importerów ropy, którzy będą musieli ponieść koszty tego mechanizmu. Aby rozwiązanie to mogło stać się skuteczne, musieliby się na nie zgodzić także najwięksi eksporterzy ropy spoza OPEC – przede wszystkim Rosja.

PAP, 22 listopada 2012 r.

 

Woźniak: wprowadzimy koncesje rozpoznawczo-wydobywcze na gaz i ropę

„Wprowadzimy przepisy dyrektywy UE w sprawie wydobywania węglowodorów. Będziemy wtedy dawać jedną koncesję na rozpoznanie i wydobycie. Nowe przepisy znajdą się prawdopodobnie w projektowanej ustawie węglowodorowej” – powiedział wiceminister środowiska Piotr Woźniak. Obowiązująca ustawa Prawo geologiczne i prawo górnicze przewiduje dwuetapową procedurę uzyskania koncesji: najpierw zawierana jest umowa o ustanowienie koncesji poszukiwawczej (np. na badania sejsmiczne) i rozpoznawczej (na odwierty poszukiwawcze), a następnie wydobywczej. Firma, która uzyskała koncesję poszukiwawczą i rozpoznawczą ma pierwszeństwo w uzyskaniu koncesji wydobywczej. To rozwiązanie nie podoba się Komisji Europejskiej – jej zdaniem jest niezgodne z dyrektywą w sprawie wydobywania węglowodorów. Według KE, zarówno koncesja poszukiwawcza i rozpoznawcza jak i wydobywcza powinny być przyznawane w wyniku niezależnych przetargów. Jak zapowiedział wiceminister Piotr Woźniak, poszukiwania (np. badania sejsmiczne) zostaną zwolnione z obowiązku uzyskania koncesji, o ile zakres robót nie będzie obejmował ingerencji w górotwór. Problemem mogą jednak okazać się już wydane w Polsce koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie węglowodorów. „Teoretycznie ich właściciele po wejściu w życie musieliby wystąpić w przetargach o koncesje wydobywcze. Nie chcemy do tego dopuścić. Analizujemy różne rozwiązania prawne, w jaki sposób rozwiązać ten problem i uchronić interes Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców” – powiedział Woźniak.

PAP, 25 listopada 2012 r.

 

400 mln zł na proekologiczne przedsięwzięcia rozwojowe w energetyce i gazownictwie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowały wspólnie program Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, z którego będzie można pozyskać środki na proekologiczne badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe, m.in. w zakresie energetyki i gazownictwa. Celem programu jest dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych z zakresu pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego, efektywności energetycznej i magazynowania energii, pozyskiwania energii z czystych źródeł oraz nowatorskich metod otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów. Program skierowany jest do przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowych, których liderem jest przedsiębiorca. Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Gekon wynosi 400 mln zł. Formą dofinansowania będzie dotacja, której wysokość będzie uzależniona od rodzaju realizowanych prac oraz rodzaju beneficjenta. Nabór wniosków przewidziano na początek roku 2013.

CIRE.PL, 23 listopada 2012 r.

 

Polscy naukowcy patentują ekologiczną metodę wydobywania gazu ziemnego z łupków

Zamiast wtłaczania pod ziemię dużych ilości wody z chemikaliami, można użyć dwutlenku węgla. Dzięki temu nie ma problemu z zanieczyszczeniem wód gruntowych przy wydobywaniu gazu ziemnego z łupków, a dodatkowo magazynowany jest CO2. Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej właśnie patentują nową metodę szczelinowania. – W naszej metodzie nie wykorzystujemy wody; ciekły dwutlenek węgla, który stosujemy zamiast niej, wskutek temperatury panującej w złożu przechodzi poprzez stany pośrednie do stanu gazowego – tłumaczy prof. Tadeusz Niezgoda z WAT-u. Ponieważ CO2 jest gazem cięższym od metanu, wypiera go. Dwutlenek węgla zostaje i jest magazynowany w łupkach skalnych, a metan wydostaje się na powierzchnię. Tradycyjna amerykańska metoda szczelinowania hydraulicznego polega na wtłaczaniu pod ziemię mieszanki wody, piasku i chemikaliów za pomocą wody pod dużym ciśnieniem. Prowadzi to do pęknięcia w skałach i wypychania ukrytego w nich gazu do góry. Stosowanie tej metody wiąże się z zużyciem średnio 15 tys. m sześc. wody na odwiert. – Proponujemy, żeby użyć niechcianego gazu cieplarnianego, jakim jest CO2 i wykorzystać ku wspólnemu dobru. Dodatkową korzyścią jest to, że i unijne, i globalne porozumienia dotyczące ochrony klimatu nakładają na kraje obowiązek ograniczania emisji dwutlenku węgla. – W Stanach Zjednoczonych metoda szczelinowania hydraulicznego daje nam koszty na poziomie od 70 do 150 USD za 1000 m sześc. gazu. Nasza metoda będzie droższa, bo jej koszt będzie wynikał ze schłodzenia dwutlenku węgla i jego transportu w stanie ciekłym. Ale cena będzie pomniejszona o koszt, jaki możemy zapłacić za ponadwymiarową emisję gazów cieplarnianych. Sądzę, że to powinno być na poziomie nieprzekraczającym 200 USD za 1000 m sześc. – tłumaczy prof. Tadeusz Niezgoda.

newseria.pl, 23 listopada 2012 r.

 

Podpisano umowę ws. budowy terminalu LNG na Ukrainie

Ukraina podpisała porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum, które wybuduje terminal LNG nad Morzem Czarnym. Zostało ono zawarte z amerykańską firmą Excelerate Energy i hiszpańską Gas Natural Fenosa. Ukraina planuje wybudowanie terminala o przepustowości 10 mld m sześc. gazu rocznie. Dzięki temu chce zmniejszyć zależność od importu surowca z Rosji. Koszt inwestycji szacowany jest na 856 mln euro. Gazociąg, który połączy terminal LNG z ukraińskim systemem przesyłowym, zostanie wybudowany przez Ukrtransneftgas – spółkę zależną Naftohazu. Terminalem zarządzać mają międzynarodowe firmy energetyczne. Ukraina będzie mieć 25% udziałów w projekcie, reszta będzie własnością firm prywatnych. Pierwsze dostawy gazu za pomocą pływającego terminala powinny być możliwe w listopadzie 2015 r., w dalszej kolejności ma powstać docelowy terminal na stałym lądzie, z dwoma zbiornikami zdolnymi pomieścić 180 tys. m sześc. gazu każdy i z możliwością przeładunku 5 mld m sześc. gazu rocznie. W trzecim etapie ma powstać trzeci zbiornik oraz dodatkowe instalacje, które umożliwią przesył 10 mld m sześc. gazu rocznie.

PAP, 26 listopada 2012 r.

 

Umowa ws. dzierżawy gruntów pod budowę terminalu PERN w Gdańsku

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń” i Zarząd Morskiego Portu Gdańskiego (ZMPG) podpisały umowę przedwstępną dotyczącą dzierżawy 28 ha gruntu, na którym zostanie wybudowany terminal naftowy. Umowa dotyczy dzierżawy gruntu na terenie ZMPG na okres 30 lat i określa szczegółowo relacje między stronami w zakresie posadowienia i użytkowania całej infrastruktury terminalu PERN. Umowa przewiduje także możliwość objęcia granic terenu dzierżawionego prawami wolnego obszaru celnego. Terminal Naftowy w Gdańsku, którego otwarcie planowane jest w 2015 r., ma być największą tego typu inwestycją w Polsce. We wrześniu PERN wybrał pięciu oferentów do dalszego etapu postępowania przetargowego na generalnego wykonawcę budowy terminalu. W procedurze tej wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło w sumie 11 oferentów. PERN nie ujawnił nazw wybranych oferentów. Koszt budowy terminalu naftowego w Gdańsku może wynieść około 750 mln zł, a 70÷75% tych funduszy ma pochodzić ze środków własnych. Resztę stanowiłyby zewnętrzne źródła finansowania, głównie kredyty. Na terenie dzierżawionym pod budowę terminalu powstanie około 20 zbiorników na ropę i produkty ropopochodne o pojemności około 740 tys. m sześc., z infrastrukturą techniczną, torami, bocznicą kolejową, rurociągami i budynkami. Terminal będzie wyposażony w urządzenia do obsługi kilku rodzajów produktów: wielu gatunków ropy naftowej, oleju napędowego, benzyn, a także benzyn lotniczych oraz produktów chemicznych. W zależności od potrzeb rynku, możliwa jest rozbudowa terminalu o kolejne zbiorniki, o łącznej pojemności 400 tys. m sześc. Inwestycja ta mogłaby kosztować około 250 mln zł.

PAP, 27 listopada 2012 r.

 

Lotos Geonafta przejmuje litewski Manifoldas

Sfinalizowano umowę, na mocy której Lotos Geonafta zakupiła pozostałe 50% akcji spółki Manifoldas. Lotos Geonafta, która wcześniej posiadała 50% akcji, przejęła tym samym pełną kontrolę nad firmą. Manifoldas działa na litewskim rynku poszukiwań i wydobycia węglowodorów wydobywając rocznie ok. 30 tys. ton ropy naftowej. Transakcja wynika ze strategii Grupy Lotos, która zakłada stały wzrost ilości wydobywanych węglowodorów, do poziomu 1,2 mln ton w 2015 roku – podkreśla Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes zarządu Lotosu ds. poszukiwań i wydobycia. – Przejęcie pełnej kontroli nad Manifoldasem to także kolejny krok na drodze konsolidacji aktywów poszukiwawczo-wydobywczych Lotosu na Litwie – dodaje. Manifoldas zajmuje trzecie miejsce na Litwie pod względem ilości wydobywanej ropy W ub. roku Lotos Geonafta wydobyła ok. 80 tys. ton ropy naftowej.

CIRE.PL, 28 listopada 2012 r.

 

Azerbejdżan chce eksportować ropę naftową do Polski

Do Polski może trafiać ropa z Azerbejdżanu, ale także z Kazachstanu i Turkmenistanu – powiedział minister ds. przemysłu i energetyki Azerbejdżanu Natiq Alijew. Jego zdaniem ropa z tego regionu może być tańsza niż rosyjska. Aby było to możliwe, niezbędne jest połączenie ukraińskiego ropociągu Odessa-Brody z systemem rurociągów przesyłowych „Przyjaźń” w Polsce. Dzięki temu kaspijska ropa mogłaby popłynąć do Płocka, Gdańska i ewentualnie do Niemiec. Projekt ma być gotowy do końca 2015 roku, aby od 2016 r. można było przesyłać do Polski rocznie do 10 mln ton ropy z Azerbejdżanu. Jak dotąd nie zostało jednak podpisane porozumienie międzynarodowe w sprawie jego realizacji. „Polska i Ukraina potrzebują nowego, niezależnego korytarza przesyłowego. Potrzebują dywersyfikacji dostaw surowca. (...) Stworzyliśmy wspólną spółkę Sarmatia, w której swoje udziały mają Polska, Ukraina, Litwa, Gruzja i Azerbejdżan. Prace idą w dobrym kierunku. To bardzo poważny projekt” – powiedział Alijew. „Tym korytarzem będzie dostarczana nie tylko azerska ropa, ale również ropa z Kazachstanu i Turkmenistanu. Te państwa przesyłają już surowiec przez nasz kraj – ok. 5÷6 mln ton rocznie jest przesyłanych przez Azerbejdżan, trafiając następnie do portów w Gruzji i Turcji. Uruchomienie rurociągu Odessa-Brody-Płock zaplanowano na 2016 r. Spółka Sarmatia podpisała w styczniu 2011 r.  tzw. wstępną umowę na unijne dofinansowanie z Instytutem Nafty i Gazu w wysokości 495 mln zł Całkowita wartość projektu szacowana jest na 2 mld zł.

PAP, 29 listopada 2012 r.

 

Rosyjskie koncerny nie są gotowe do eksploatacji arktycznych złóż

Gazprom i Rosnieft nie radzą sobie z przygotowaniem do wydobycia gazu z podmorskich arktycznych złóż. Wydatki na ten cel dramatycznie spadły, bo koncerny nie dysponują doświadczeniem i odpowiednimi technologiami. W tym roku Gazprom nie przeprowadzi żadnego odwiertu na koncesjach podmorskich złóż szelfu arktycznego, a w ubiegłym roku udało mu się wykonać ich tylko trzy. Wydatki koncernu na rozpoznanie arktycznych złóż spadną kilkakrotnie – z 20,15 mld rubli w ub. roku do niecałych 3 mld rubli w tym roku. Nie lepiej sytuacja wygląda w przypadku Rosnieftu. Rosjanie borykają się z problemem braku odpowiednich technologii do prac podwodnych w Arktyce. Rozwiązaniem tego ma być zaproszenie prywatnych firm do eksploatacji złóż. Miałoby to się odbywać na zasadach spółek joint venture z państwowymi koncernami, które są właścicielami koncesji, ale i tu pojawia się pewien problem, a mianowicie wielkość obszaru jaki obejmują koncesje. Średnio obejmują one obszar 42 tys. km2, podczas gdy w Kanadzie jest to 1800 km2, w Brazylii – 800 km2, w Norwegii – 300 km2 a w USA – 22 km2.

Rzeczpospolita, 3 grudnia 2012 r.

 

Przemysł wydobywczy gazu ma procedury na wypadek trzęsień ziemi

Kanadyjskie firmy wydobywające gaz ziemny z łupków przyznają, że stosowane metody wydobycia mogą powodować trzęsienia ziemi. W związku z ryzykiem wstrząsów, producenci gazu przygotowali specjalne regulacje w tej kwestii. Firmy zrzeszone w Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) przyjęły, że przed rozpoczęciem eksploatacji gazu z łupków, rozpoczęciem wierceń i szczelinowania hydraulicznego, będą sprawdzać, czy na danym terenie istnieje ryzyko spowodowania trzęsień ziemi. Firmy mają analizować dostępne dane, także pozyskane od konkurencyjnych firm działających w pobliżu. Jeżeli na podstawie uzyskanych informacji okaże się, że w danym rejonie szczelinowanie hydrauliczne może stać się przyczyną wstrząsów, CAPP zaleca swoim członkom uwzględnienie tego ryzyka przy określaniu miejsca na odwierty i przygotowanie specjalnych procedur, w tym monitoringu. Ponadto osoby pracujące na takim terenie mają otrzymywać prawo wstrzymywania trwających operacji jeśli pojawi się choćby podejrzenie, że dzieje się coś nietypowego i będą przekazywać te informacje urzędom nadzorującym sektor. Firmy mają też przekazywać na zasadzie wzajemności informacje o czynionych obserwacjach oraz raportować urzędom regulacyjnym uzyskane dane.

PAP, 1 grudnia 2012 r.

 

„Guardian”: Gazowy kontrakt z Ukrainą podpisał kawalarz lub fantasta

Gazową „transakcję stulecia” o wartości 1 mld USD między hiszpańskim koncernem Gas Natural Fenosa i ukraińską Agencją ds. Inwestycji w sprawie budowy zakładów skraplania gazu najwyraźniej podpisał oszust, kawalarz lub fantasta – informuje brytyjski „Guardian”. W uroczystości podpisania kontaktu osobiście uczestniczył premier Mykoła Azarow. Z ramienia hiszpańskiego kontrahenta umowę podpisał Jordi Sarda Bonvehi. Transakcja miała zmniejszyć zależność Ukrainy od dostaw gazu z Rosji. Udział Hiszpanów w ukraińsko-amerykańsko-hiszpańskim konsorcjum miał wynosić 75%. Po kilku dniach spółka Gas Natural Fenosa bardzo się zdziwiła tym, że kontrakt podpisała, tym bardziej iż o Bonvehim nigdy nie słyszała. Hiszpanie zaprzeczyli zarazem, by w ogóle mieli na Ukrainie swego przedstawiciela upoważnionego do negocjowania i podpisywania umów.

PAP, 30 listopada 2012 r.

 

MSP: możliwości importu gazu z Niemiec wzrosną do 5,5 mld m sześc. rocznie

Uruchomienie tzw. fizycznego rewersu na gazociągu jamalskim umożliwi import do Polski 5,5 mld m sześc. gazu rocznie. Będzie to możliwe już na przełomie 2013/2014 roku – podał w komunikacie resort skarbu. Gaz-System i Gascade Gastransport GmbH podpisały umowę dotyczącą rozbudowy stacji pomiarowej Mallnow, która zapewni techniczną możliwość przesyłu gazu ziemnego gazociągiem jamalskim z kierunku Niemiec do Polski. Zlokalizowana na granicy polsko-niemieckiej stacja pomiarowa w Mallnow umożliwia pomiary przepływów gazu z polskiego odcinka gazociągu jamalskiego w kierunku Niemiec. Po zrealizowaniu dodatkowych prac technicznych po stronie niemieckiej możliwy będzie także fizyczny przepływ gazu z kierunku Niemiec do Polski. Strony przewidują, że niezbędne prace zostaną przeprowadzone do końca 2013 r. Fizyczny rewers na gazociągu jamalskim będzie dodatkowym elementem podwyższającym bezpieczeństwo transportu gazu do Polski z kierunku zachodniego, szczególnie w przypadkach nieoczekiwanych przerw w planowych dostawach gazu z innych kierunków. Na gazociągu jamalskim działa już tzw. wirtualny rewers. Oznacza to, że można kupić gaz na zachodzie Europy, ale fizycznie odebrać go zza wschodniej granicy.

PAP, 30 listopada 2012 r.

 

KE dofinansuje studia wykonalności dwóch połączeń międzysystemowych

Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania analiz biznesowych i studiów wykonalności dla dwóch projektów połączeń międzysystemowych: Polska-Słowacja oraz Polska-Czechy – poinformował Gaz-System. Projekty rozbudowy interkonektorów gazowych łączących systemy przesyłowe tych krajów stanowią w opinii Komisji Europejskiej przedmiot wspólnego zainteresowania, ponieważ przyczynią się do zwiększenia zdolności przesyłowych gazu ziemnego do krajów Unii Europejskiej. Dofinansowanie badań możliwości połączenia systemów Polski i Słowacji obejmuje realizację dwóch działań: opracowanie uzasadnienia ekonomicznego projektu oraz przygotowanie analizy wykonalności. Beneficjentami przyznanych środków będą spółki Gaz-System i Eustream, natomiast w zakresie połączenia z Czechami dofinansowane zostaną prace przedinwestycyjne wspierające możliwość zwiększenia przepustowości pomiędzy oboma krajami. Celem rozbudowy połączenia między Polską a Republiką Czeską jest znaczne zwiększenie możliwości przesyłu gazu z obecnych 0,5 mld m sześc. rocznie. Beneficjentem dofinansowania, oprócz spółki Gaz-System, jest czeski operator systemu przesyłowego Net4Gas. Na wykonanie wstępnej analizy wykonalności i opisu ekonomicznego połączenia Polska-Słowacja przyznano dofinansowanie w wysokości do 210 tys. EUR, z czego Gaz-System może liczyć na 105 tys. EUR, zaś na badanie rozbudowy połączenia z Czechami – 2,3 mln EUR, z czego Gaz-System może otrzymać ok. 1,42 mln EUR. Środki pochodzić będą z unijnego programu Transeuropejska Sieć Energetyczna (TEN-E).

CIRE.PL, 30 listopada 2012 r.

 

Wielka inwestycja w produkcję paliw z gazu ziemnego z łupków w USA

Koncern Sasol z RPA chce wytwarzać w USA wysokiej jakości produkty chemiczne i paliwa syntetyczne z gazu ziemnego wydobywanego z łupków. Wartość inwestycji to 21 mld USD. W pierwszym etapie Sasol wybuduje w Luizjanie zakłady chemiczne, a następnie dobuduje fabrykę, która wykorzystując technologię GTL (gas to liquids) będzie produkować z gazu syntetyczny olej napędowy.

Wyborcza.biz, 4 grudnia 2012 r.

 

Unijne wsparcie dla inwestycji realizowanych przez Gaz-System

Gaz-System podpisał z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie cztery aneksy do umów o dofinansowanie, które potwierdzają aktualne kwoty wsparcia unijnego dla projektów pn. „Gazociąg Szczecin-Gdańsk” (265 km), „Gazociąg Szczecin-Lwówek” (188 km), „Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn” (176 km) oraz „Gazociąg Gustorzyn-Odolanów” (168 km). Podpisanie aneksów było wynikiem zwiększenia dofinansowania dla gazociągów realizowanych przez Gaz-System dzięki wygospodarowaniu dodatkowych środków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów w projektach.

CIRE.PL, 4 grudnia 2012 r.

 

Pionierski rejs Gazpromu przez wody Arktyki

Wyczarterowany przez Gazprom statek-gazowiec „Rzeka Ob” zakończył pionierską dostawę LNG z Europy do Azji tzw. Północną Trasą Morską – przez Arktykę wzdłuż brzegów Rosji, od Nowej Ziemi do Cieśniny Beringa. Okręt opuścił port Hammerfest w Norwegii 7 listopada i dotarł 5 grudnia do terminalu regazyfikacyjnego w japońskim porcie Tobata. Podczas podróży Północną Trasą Morską gazowiec „Rzeka Ob” był eskortowany przez dwa lodołamacze należące do Atomflotu. Miejscami lód na morzu miał grubość 30 cm. Na pokładzie statku znajdowali się eksperci Państwowego Centrum Badawczego Kryłowa i Sovcomflotu. Prowadzili oni prace badawcze związane z żeglugą przez Morze Arktyczne. Według Gazpromu, transport Północną Trasą Morską przez Arktykę skróci o 40% czas przewozów towarów z Europy do Azji w porównaniu do tradycyjnych szlaków wiodących przez Kanał Sueski oraz Kanał Panamski.

CIRE.PL, 6 grudnia 2012 r.

 

Nowa metoda wydobywania gazu ziemnego z łupków

Amerykanie opracowali nową metodę wydobywania gazu ziemnego z łupków – szczelinowanie suche. Pozwala ono na pozyskiwanie surowca bez groźby zanieczyszczenia wód gruntowych przez chemikalia. Nie marnuje się też dużych ilości wody, jak podczas dotychczas wykorzystywanej metody szczelinowania hydraulicznego, ponieważ zamiast niej stosuje się zżelowany gaz, najczęściej propan. Dopiero na głębokości 3÷4 tys. metrów pod ziemią ten zżelowany gaz przechodzi w formę gazową, wytwarzając wysokie ciśnienie. Dzięki temu dochodzi do skruszenia skał i gaz swobodnie wylatuje na zewnątrz – tłumaczy Dariusz Janus, prezes LST Capital, funduszu inwestującego w innowacyjne projekty technologiczne związane m.in. z wydobywaniem gazu ziemnego z łupków. Stosowanie suchego szczelinowania (ang. dry fracking) eliminuje problem marnowania dużej ilości wody, jak w przypadku tradycyjnej metody, ponieważ tu nie jest ona w ogóle wykorzystywana. Wtłaczany w formie żelu gaz jest odzyskiwany – wypływa razem z gazem. Firmy, które już stosują ten rodzaj szczelinowania to globalna spółka Schlumberger i kanadyjska Chimera. Metoda ta jest droższa, ale skuteczniejsza niż szczelinowanie hydrauliczne. Jej wadą jest jednak zagrożenie związane z wykorzystywaniem łatwopalnego propanu.

newseria.pl, 5 grudnia 2012 r.

 

Podejrzenie o korupcję we włoskiej firmie budującej gazoport w Świnoujściu

W wyniku podejrzenia o korupcję do dymisji podał się szef włoskiej firmy Saipem, budującej gazoport w Świnoujściu. Włoscy prokuratorzy podejrzewają, że Saipem dawał łapówki w celu otrzymania kontraktu o wartości 580 mln euro na budowę gazociągu w Algierii. Zawieszono także dwóch innych członków zarządu Saipem, z których jednym – Pietro Varone, kierującym działem inżynierii i budownictwa – również interesuje się włoska prokuratura.

Wyborcza.biz, 7 grudnia 2012 r.

 

Estonia. Rząd nie zgodził się na morskie prace badawcze Nord Stream

Rząd Estonii odrzucił wniosek eksploatującej gazociąg biegnący po dnie Bałtyku spółki Nord Stream o wydanie zgody na prace badawcze w estońskiej morskiej strefie ekonomicznej. Właściciel gazociągu, Gazprom, deklaruje zamiar ułożenia wzdłuż obecnych dwóch nitek bałtyckiego gazociągu jeszcze dwóch dodatkowych. Jedna z nowych nitek miałaby doprowadzić magistralę do Wielkiej Brytanii. W związku z tym spółka Nord Stream zwróciła się do rządów Finlandii i Estonii o zgodę na przeprowadzenie badań dna morskiego w ich wyłącznych strefach ekonomicznych w Zatoce Fińskiej. Zezwolenie miałoby dotyczyć prac, jakie zamierzano prowadzić w czterokilometrowej szerokości korytarzu do końca 2014 roku. Estoński rząd uwzględnił rekomendację MSZ, by odrzucić wniosek na mocy ustawy o strefie ekonomicznej. Ustawa głosi, że zgody na badania środowiska morskiego można odmówić, jeśli działalność taka dostarczyłaby informacji na temat zasobów naturalnych Estonii i możliwości ich wykorzystania, a także wtedy, gdyby łączyła się z zagrożeniem środowiska naturalnego. Finlandia nie ma nic przeciwko budowie kolejnych nitek Gazociągu Północnego.

PAP, 6 grudnia 2012 r.

 

Gazociąg Nabucco bez udziału RWE

Niemiecki koncern RWE negocjuje z austriackim OMV sprzedaż udziałów w konsorcjum Nabucco, które planuje budowę gazociągu z Turcji do Europy Centralnej. O trwających rozmowach z zarządem RWE w sprawie odkupienia udziałów poinformował prezes OMV, Gerhard Roiss. Zapewnił on jednocześnie, że rezygnacja niemieckiego koncernu nie będzie mieć wpływu na realizację inwestycji. Jeśli OMV odkupi udziały w Nabucco od RWE, zostanie największym udziałowcem projektu, z pakietem blisko 34%. RWE to już drugi (po węgierskiej firmie MOL) z udziałowców konsorcjum Nabucco, który postanowił się wycofać. Projekt Nabucco jest przygotowywany od kilku lat i choć ma poparcie Komisji Europejskiej, opowiadającej się za dywersyfikacją źródeł dostaw gazu do krajów Unii, to jednak nie wszedł dotąd w fazę realizacji. Początkowo był przygotowywany jako gazociąg o długości 3900 km z Azerbejdżanu przez Turcję do Europy, ale ze względu na wysokie koszty trasę skrócono. Ostatecznie, w maju tego roku konsorcjum zdecydowało, że rurociąg zostanie ułożony od bułgarsko-tureckiej granicy do Austrii (1300 km), natomiast budową gazociągu z Azerbejdżanu do Turcji – projekt TANAP – zajmie się inne konsorcjum. W I etapie, czyli za 5 lat, gdy powstaną oba gazociągi, eksport gazu azerskiego wyniesie 16 mld m sześc. rocznie, z czego 6 mld m sześc. popłynie do Turcji, a pozostałe 10 mld m sześc. – do Europy.

PAP, 7 grudnia 2012 r.

 

Rosja przystąpiła do budowy gazociągu South Stream

Gazprom przystąpił do budowy gazociągu South Stream, którym gaz z Rosji i Azji Środkowej ma być tłoczony do Europy z pominięciem Ukrainy. Gazociąg będzie prowadzić z rejonu Anapy po dnie Morza Czarnego – w tym przez wyłączną strefę ekonomiczną Turcji – do okolic Warny w Bułgarii, a następnie przez Serbię, Węgry i Słowenię do Tarvisio na północy Włoch. Planowana jest również budowa odgałęzień do Chorwacji, Serbii oraz Republiki Serbskiej w składzie Bośni i Hercegowiny. Moc przesyłowa South Stream ma wynieść 63 mld m sześc. surowca rocznie. Magistrala będzie się składać z czterech nitek o przepustowości po 15,75 mld m sześc. Jej morski odcinek będzie miał długość 900 km. Pierwszą nitkę Gazprom zamierza uruchomić w grudniu 2015 roku, a pełną moc South Stream miałby osiągnąć w 2018 roku. Według najnowszych szacunków budowa magistrali będzie kosztować co najmniej 16 mld euro.

PAP, 7 grudnia 2012 r.

 

Kampania „Razem o łupkach” w trzech województwach Polski północnej

„Razem o łupkach” – to tytuł kampanii dialogowo-informacyjnej dotyczącej gazu z łupków, która będzie przez 2 lata prowadzona na terenie województw: pomorskiego, pomorsko-kujawskiego i warmińsko-mazurskiego. Kampania ma ruszyć na początku 2013 roku. Marszałek województwa Mieczysław Struk powiedział, że intencją samorządu jest aby dzięki kampanii „w sposób bardzo profesjonalny, przy wykorzystaniu naukowców, dojść do lokalnych społeczności i prowadzić z nimi dialog”. Zaznaczył, że mieszkańcy zgłaszają różne problemy dotyczące poszukiwań i eksploatacji gazu, np. mają obawy związane z ewentualnym ubytkiem wody pitnej wskutek eksploatacji gazu, odpadów, ciężkiego transportu oraz kwestii własnościowych. Struk zapewnił, że w kampanii będzie uwzględniany lokalny charakter zgłaszanych problemów. Dialog z lokalnymi wspólnotami ma dotyczyć całego procesu związanego z poszukiwaniem i eksploatacją gazu z łupków. Współautor koncepcji kampanii społecznej, Damian Mucha z Fundacji Rozwiązań Eko-Energetycznych Free z Gdańska powiedział, że na Pomorzu nie ma zdeklarowanych przeciwników samego gazu z łupków. „Problemy dotyczą raczej braku informacji o korzyściach czy stratach i zagrożeniach związanych z wodą czy odpadami” – tłumaczył. Dodał, że „ludzie boją się często o utratę walorów krajobrazowych na Pomorzu”. Obawy mieszkańców budzi też metoda szczelinowania oraz brak informacji nt. prowadzonych na ich terenie prac. Ocenił, że potrzebna jest informacja nt. korzyści wynikających z eksploatacji oraz przygotowanie mieszkańców do procesu poszukiwania i wydobycia. Wyjaśnił, że opracowany został model współpracy w zakresie komunikacji społecznej wszystkich stron zainteresowanych sprawą gazu z łupków, m.in. koncesjonariuszy, samorządów, organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów i mieszkańców. „Chcemy, żeby ludzie dowiadywali się jak najwięcej i mogli prezentować swoje poglądy na zewnątrz np. instytucjom decyzyjnym” – tłumaczył. „Do niczego nie będziemy przekonywać stron, nie będziemy wychodzić z żadną tezą, będziemy się starali poznać stanowisko, interesy i zaprezentować rzetelną wiedzę” – wyjaśnił. Na Pomorzu jest wyznaczonych kilkanaście miejsc, gdzie będzie prowadzony dialog z lokalną społecznością. Komunikację ma ułatwić strona internetowa www.razemolupkach.org i poradnik dla samorządów. Kampanię ma sfinansować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

PAP, 10 grudnia 2012 r.

 

Chiny pomogą Ukrainie zmniejszyć zależność od Gazpromu

Ukraina i Chiny zawarły bezprecedensowy w Europie sojusz energetyczny. Ukraiński koncern Naftohaz postanowił zaciągnąć 3,656 mld USD kredytu w chińskim państwowym banku China Development Corp. na realizację projektów zastąpienia gazu węglem. Kredyt został zaciągnięty do 2031 r. Przez najbliższe 4 lata Naftohaz ma przygotować konkretne projekty, które potem przez kolejne 15 lat będą realizowane wraz z chińskimi firmami. Wstępne porozumienie w tej sprawie ukraińskie ministerstwo energetyki i Pekin zawarły latem tego roku. Kijów zamierza wybudować zakłady do gazyfikacji węgla kamiennego i brunatnego, które będą wykorzystywać stosowane w Chinach technologie opracowane przez brytyjsko-holenderski koncern Shell. Ukraińcy są także zainteresowani dostosowaniem elektrociepłowni gazowych do spalania tzw. paliwa wodno-węglowego.

Wyborcza.biz, 12 grudnia 2012 r.

 

Gazprom wybiera droższą opcję transportu gazu z Jakucji

Około 25 mld USD będzie kosztował liczący 3,2 tys. km gazociąg łączący złoże Czeladinskie w Jakucji z Władywostokiem. Według deklaracji prezesa Gazpromu Aleksieja Millera, po dyskusjach z lokalną społecznością wybrano północny wariant trasy gazociągu. Dzięki temu zostaną ominięte tereny chronione, ale koszt inwestycji będzie o 80% wyższy od wcześniej forsowanego wariantu przebiegu magistrali. Złoże Czeladinskie liczy 1,2 bln m sześc. gazu, a planowanym gazociągiem, którego trasa będzie prowadziła przez bardzo trudne arktyczne tereny, od 2017 roku ma płynąć 61 mld m sześc. gazu rocznie.

Rzeczpospolita, 12 grudnia 2012 r.

 

3Legs dowiercił się do gazu ziemnego w łupkach na Pomorzu

Firma 3Legs Resources dowierciła się do złóż gazu ziemnego zakumulowanego w łupkach w Łebieniu i Strzeszewie na Pomorzu. Wyniki testów w obu odwiertach są według niej bardzo obiecujące. Na złożu w Łebieniu gromadzone będą obecnie informacje dotyczące jego wydajności, w celu podjęcia dalszych działań w I kwartale przyszłego roku. Zakończono również wiercenia poziome na koncesji w Strzeszewie. Tam także wyniki poszukiwań będą teraz analizowane. Obecnie spółka opracowuje plan wierceń na przyszły rok. Firma 3Legs Resources posiada udziały w sześciu koncesjach w Polsce.

Dziennik Gazeta Prawna,13 grudnia 2012 r.

 

Zamiast inwestować w nowe złoża, Gazprom woli kupować surowiec

Gazprom zamierza kupować LPG z Kataru, a następnie odsprzedawać go swoim klientom, aby w ten sposób równoważyć spadek własnego wydobycia. Koncern nie spieszy się z eksploatacją trudno dostępnych złóż, ponieważ musiałby na ten cel wydać do 2030 r. co najmniej 160 mld USD. Poziom wydobycia niebezpiecznie spada, a w czasie rekordowych mrozów ubiegłej zimy Gazpromowi zabrakło surowca na zaopatrzenie Europy. Dlatego, aby zabezpieczyć się przed możliwymi brakami surowca, azjatycki Gazprom Marketing & Trading Singapore podpisał kontrakt z katarską firmą Tasweeq na dostawy LPG. Inne źródło dostaw dla koncernu to Azja Środkowa, gdzie kupuje on obecnie ok. 27 mld m sześc. gazu. Spółki Gazpromu są także aktywne na rynkach spotowych. Problemy z własnym wydobyciem Gazprom uzupełnia również wykorzystując swoich konkurentów. Nowatek oddaje Gazpromowi ok. 28% własnego wydobycia, a Łukoil – aż 60%. To samo robią też Itera i Sibneftegaz.

Dziennik Gazeta Prawna, 14 grudnia 2012 r.

 

Chińczycy inwestują w wydobycie gazu ziemnego w łupkach w Kanadzie

Za 2,21 mld dolarów kanadyjskich PetroChina kupi od kanadyjskiego koncernu Encana 49,9% udziałów w znajdujących się w stanie Alberta złożach gazu ziemnego zakumulowanego w łupkach. W eksploatację złóż Encana i PetroChina wspólnie zainwestują 4,06 mld USD. Jest to już kolejna duża chińska inwestycja w kanadyjskie złoża gazu ziemnego. Wcześniej rząd Kanady wyraził zgodę na przejęcie przez chiński koncern paliwowy CNOOC za 15,3 mld dolarów kanadyjskich firmy paliwowej Nexen, eksploatującej złoża ropy naftowej i gazu ziemnego z łupków oraz piasków bitumicznych.

Wyborcza.biz, 14 grudnia 2012 r.

 

Shell kupuje od Neste sieć stacji w Polsce

Shell podpisał z Neste Oil umowę, na mocy której nabędzie polską sieć stacji fińskiego koncernu za kwotę ok. 80 mln euro. Zamknięcie transakcji jest przewidziane na I połowę 2013 roku. Wartość sprzedaży Neste Polska w 2011 roku wyniosła ok. 250 mln euro. Zakupem tej sieci stacji paliw zainteresowane były również Lotos i PKN Orlen.

PAP, 13 grudnia 2012 r.

 

Nowy gazociąg połączy Bułgarię i Serbię

Premierzy Bułgarii i Serbii podpisali list intencyjny dotyczący budowy do końca 2015 r. nowego gazociągu łączącego oba kraje. Gazociąg, który sfinansuje Unia Europejska będzie miał 180 km długości i umożliwi przesyłanie w obu kierunkach do 1,8 mld m sześc. gazu rocznie. Wartość inwestycji szacowana jest na 100÷120 mln euro.

Wyborcza.biz, 17 grudnia 2012 r.

 

Z powodu embarga dochody Iranu z eksportu ropy spadły o 50%

Dochody Iranu ze sprzedaży ropy naftowej spadły o 50% ze względu na embargo nałożone przez Zachód w związku z programem atomowym władz w Teheranie. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, eksport irańskiej ropy oceniany był w listopadzie na 1,3 mln baryłek dziennie, czyli o milion mniej niż w tym samym okresie ub. roku. Za spadek eksportu irańskiego surowca odpowiada też malejąca liczba zamówień ze strony głównych azjatyckich klientów Iranu, które szukają alternatywnych dostawców ropy pod wpływem presji USA. Spadek dochodów z eksportu ropy wpłynie na kształt budżetu państwa na rok 2013. Iran odrzuca oskarżenia wspólnoty międzynarodowej o potajemne dążenie do uzyskania broni jądrowej. Twierdzi, że wzbogacony uran jest mu potrzebny jako paliwo do reaktora doświadczalnego służącego celom cywilnym.

PAP, 17 grudnia 2012 r.

 

Prokuratura: siedmiu podejrzanych w sprawie obrotu olejem smarowym

Siedem osób usłyszało zarzuty w sprawie sprowadzania do Polski oleju smarowego i wprowadzania go do obrotu jako oleju napędowego; straty dla budżetu mogły sięgnąć 7,5 mln zł. Pięciu podejrzanych zostało aresztowanych. Według ustaleń śledczych, na Mazowszu działała zorganizowana grupa, która dokonywała przestępstw skarbowych w związku z obrotem olejami smarowymi. Podejrzani mieli m.in. składać organom podatkowym nieprawdziwe deklaracje o dostarczaniu nabywanego na Litwie oleju smarowego odbiorcom z Czech, Węgier, Szwecji i Słowenii, podczas gdy w rzeczywistości olej ten był wprowadzany do obrotu w Polsce jako olej napędowy. Podejrzanym grozi do pięciu lat więzienia.

PAP, 17 grudnia 2012 r.

 

Gazprom tnie wydatki na inwestycje

W 2012 roku Gazprom wyda na inwestycje około 31,6 mld USD. To dużo mniej niż w ubiegłym roku, kiedy to poziom wydatków inwestycyjnych sięgnął rekordowej kwoty 51 mld USD. W przyszłym roku rosyjski koncern planuje wydać na ten cel 27,5 mld USD, w 2014 – 33,7 mld USD, a rok później – do 40,2 mld USD. W planie wydatków inwestycyjnych na przyszły rok znalazła się m.in. rozbudowa gazociągu jamalskiego, na co koncern zamierza przeznaczyć około 3 mld USD. W programie inwestycyjnym na 3 kolejne lata nie ma projektów związanych z wydobyciem gazu ze złoża Sztokman.

Rzeczpospolita, 20 grudnia 2012 r.