Konferencja ta, odbywająca się cyklicznie co dwa lata w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Zakopanem–Kościelisku, choć przyjmuje w każdej edycji inną nazwę, ma zawsze ten sam cel podstawowy – wymianę myśli i doświadczeń, pomiędzy licznie zgromadzonymi przedstawicielami przemysłu krajowego i zagranicznego oraz pracownikami nauki, w zakresie poszukiwania, udostępniania i eksploatacji złóż węglowodorów.

Patronat honorowy nad Konferencją GEOPETROL 2012 objęli:

Wicepremier, Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak,
Prezes Zarządu PGNiG S.A. – Grażyna Piotrowska-Oliwa.

W uroczystym otwarciu Konferencji uczestniczyli:

Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie – Wiktor Kolesnikow,
Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie – Witalij Maksymenko.

Wśród delegacji zagranicznych gościliśmy na GEOPETROLU 2012:

- delegację z Federacji Rosyjskiej,
z Prof. Leonidem Kulpinem – Dyrektorem Instytutu NIPImornieft w Moskwie.

 

W skład tej delegacji wchodzili przedstawiciele nauki:

z Uniwersytetu Nafty i Gazu im. Gubkina,
z Instytutu Problemów Ropy i Gazu Rosyjskiej Akademii Nauk, RAN,
z Instytutu Fizyki Ziemi, RAN,
z Baszkirskiego Uniwersytetu w Ufie,
z Centralnej Ekspedycji Geofizycznej z Moskwy,
z Instytutu Wołgograd NIPImorneft,
z firmy DONgeofizyka z Gelendżik;

- delegację z Ukrainy:

z Instytutu DP NaukaNaftogaz z Kijowa,
z Ukraińskiego Instytutu Gazowego w Charkowie,
z jednostek naukowych Połtawy,
z przedsiębiorstw UkrNafta, UkrGazWydobycie;

- delegację Zjednoczenia Belarusneft z Białorusi, na czele z Dyrektorem Naukowego Instytutu Panem Nikołajem Demianienko;

- delegację firmy Baker Hughes, która dotąd uczestniczyła we wszystkich edycjach tej Konferencji;

- przedstawiciela Norweskiego Instytutu Badawczego w Stavanger.

 

Wśród delegacji krajowych najliczniej były reprezentowane jednostki z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. (Oddziały PGNiG S.A. w Zielonej Górze i w Sanoku, Geofizyka Toruń oraz Geofizyka Kraków, Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle i w Pile, Oddział Odazotowania Gazu w Odolanowie).
Obecni byli także przedstawiciele firm: LOTOS Petrobaltic S.A., Aurelian Oil and Gas Poland, Polski Serwis Płynów Wiertniczych Sp. z o.o., New Seismic Sp. z o.o., Firma Konsultingowa WES.

 

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele następujących krajowych jednostek naukowych: AGH, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Instytutu Przemysłu Organicznego i Instytutu Nafty i Gazu.
Łącznie w Konferencji GEOPETROL 2012 uczestniczyło 341 osób.

 

Program Konferencji obejmował:

 • dwie sesje referatowe dotyczące poszukiwania oraz udostępniania i eksploatacji złóż węglowodorów (łącznie 62 referaty);
 • jedną sesję posterową, na której zaprezentowano 72 postery;
 • 6 warsztatów, ukierunkowanych na następującą tematykę:

  Nowe wyzwania dla sejsmiki w aspekcie poszukiwań, udostępniania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów,
  Węglowodory z formacji łupkowych,
  Metody wspomagania wydobycia ropy naftowej i gazu ze złóż konwencjonalnych,
  Modelowanie i symulacje złożowe – Nowe metody zastosowania,
  Nowatorskie technologie PMG w Polsce,
  Górnictwo nafty i gazu – w trosce o środowisko;

 • 4 prezentacje firm, dotyczące:

  zdjęć z zabiegów szczelinowania hydraulicznego oraz przedstawienia procesu wykonywania cieczy zabiegowych (INiG),
  oprogramowania firmy Paradigm pt.: „Seismic and Geological Facies Analysis – A Multi-Disciplinary Reservoir Characterization Workflow” (A. Cook),
  zdjęć z najważniejszych inwestycji w ramach POJiŚ, dofinansowywanych ze środków UE (Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki, INiG),
  obszaru działalności firmy Baker Hughes.

Autorzy wyróżniających się prezentacji otrzymali nagrody, w postaci drewnianych ptaków, przyznane przez powołaną w tym celu Kapitułę pod prze­wodnictwem Pana Stanisława Mamczura (PGNiG S.A., Oddział Zielona Góra) (postery) oraz pro­wadzących poszczególne Sesje i Warsztaty.

 

Wyróżnione referaty:

Sekcja I – Poszukiwanie złóż węglowodorów

A. Tabakov, V.N. Ferentzi, Yu.A. Stepchenkov, A.A. Muchin, D.A. Muchin, A.S. Kolosov, R. Bartoń: Application of High Definition Seismic technology in severe nearsurface seismogeologic surroundings (Rosja/Polska),

W. Kobusiński, M. Podolak: Przetwarzanie danych sejsmiki w poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych. Ilustrowane podstawy nowych elementów metody (Geofizyka Toruń),

K. Wolański (Zespół pod kierownictwem Edwarda Czekańskiego): Karbon – perspektywy nowych odkryć złóż węglowodorów (PGNiG S.A., Oddz. Zielona Góra)

Н.Н. Михайлов, И.П. Гурбатова: Масштабные эффекты при определении коллекторских свойств сложнопостроенных карбонатных коллекторов;

Sekcja II – udostępnianie i eksploatacja złóż

R. Berenblyum: Выбор и оценка эффективности методов нефтеотдачи (Norwegia)

Н. Демяненко, Л. Груздилович: Технологии и оборудование для активизации выработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Белоруссии (Białoruś)

 

Wyróżnione postery:

 • M. Orzeszko, A. Sinoracki, J. Gromotka: Strategie przetwarzania danych sejsmicznych w poszukiwaniu i rozpoznawaniu „złóż” gazu w łupkach (Geofizyka Toruń, Sp. z o.o.),
 • Gęsiński wraz z zespołem: Mineralogia łupków ordowicko-sylurskich z basenu pomorskiego (północna Polska) (Uniwersytet Warszawski),
 • Baudzis, P. Golewski, M. Stadtmüller: Możliwości określania własności geomechanicznych ośrodka skalnego w oparciu o analizę pomiarów sondą XRMI oraz WSTT (Geofizyka Toruń, Sp. z o.ohttps://portalwiedzy.inig.pl/INiG),
 • A. Frodyma z zespołem: Poligonowe badania sprawnościowe autonomicznego rejestratora ciśnienia otworowego (INiG),
 • П.Н. Кузьменко, В.А. Цыбульский, А.Л. Тищенко, В.Н. Шкапа, В. Авраменко: Особенности построения геолого-геофизических моделей месторождений углеводородов Черного моря (Украина),
 • Л.А. Ковалева, Ю.И. Фатхуллина, А.А. Мусин, Р.Р. Зиннатуллин, В.Н. Благочинова, И.Ш. Ахатов: Применение СВЧ излучения для деэмульсации нефти, Центр микро и – пнаномаситабной динамики дисперсных систем, Башкирский государственный университет (Rosja),
 • M. Niepsuj, K. Pietsch: Estymacja wybranych parametrów petrofizycznych w oparciu
 • o atrybuty sejsmiczne oraz dane geofizyki otworowej (AGH),
 • Urbaniec, T. Polakowski, H. Sierant: Rola utworów triasu w mezo-paleozoicznym systemie naftowym przedgórza Karpat w rejonie Dąbrowa Tarnowska-Mielec-Dębica (PGNiG S.A., Oddział w Sanoku),
 • J. Zalewska-Bartosz: Raporty o oddziaływaniu na środowisko dla koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych w strukturach łupkowych (INiG),
 • M. Uliasz z zespołem: Próby zestalania zużytej płuczki wiertniczej w warunkach przemysłowych (INiG),
 • T. Szpunar, P. Budak, M. Rogaliński: Analityczno-graficzny sposób interpretacji danych ciśnieniowych początkowego okresu przepływu cieczy do rurowego próbnika złoża (INiG/ PGNiG S.A., Warszawa)

 

Nagrody otrzymały także osoby najbardziej aktywnie uczestniczące w poszczególnych warsztatach, mające wpływ na ich kształt i przebieg:

J. Pawlukowa (Rosja)  - Warsztaty I

W. Witek (Firma Konsultingowa WES)  - Warsztaty II

T. Zorski (AGH)  - Warsztaty II

J. Jarzyna (AGH)  - Warsztaty II

D. Espin   - Warsztaty II

M. Uliasz (INiG)  - Warsztaty II

R. Berenblyum (Norwegia)  - Warsztaty III

K. Sowiżdżał (INiG)  - Warsztaty IV

A. Rychlicki (INiG)  - Warsztaty IV

K. Gąska (Investgas)  - Warsztaty V

L. Szabo (Baker Hughes) - Warsztaty V

D. Wolicka, A. Poszytek (Uniwersytet Warszawski)  - Warsztaty VI

 

Dwa specjalne wyróżnienia w podziękowaniu za wyrażenie zgody na przyjazd na Konferencję GEOPETROL 2012 największej grupy pracowników reprezentujących przemysł otrzymali:

mgr inż. Zbigniew Ząbkiewicz – Dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A.

mgr inż. Czesław Klasiński – Zastępca Dyrektora Oddziału PGNiG S.A. w Zielonej Górze.

Konferencji towarzyszyły wieczorne spotkania koleżeńskie, w tym ognisko i biesiada, połączona ze wspólnym śpiewaniem piosenek, przy akompaniamencie różnych instrumentów muzycznych.